Na osnovu člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, u daljem tekstu: “Zakon”) i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“) Rukovalac A BOTANICAL PHILOSOPHY d.o.o. Beograd, Stanoja Glavaša 26/43 MB: 21646920, čiji je zakonski zastupnik Ela Knežević, direktor (dalje: “Rukovalac”), izdaje sledeće:

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
(“Obaveštenje”)

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost korisnika internet stranice www.abotanicalphilosophy.com kao i da ih informiše o njihovim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Ime, prezime, e-mail adresa, lozinka, telefon, adresa, grad, opština, poštanski broj, država, broj računa.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Svrha obrade jeste: korišćenje internet stranice www.abotanicalphilosophy.com, zaključenje ugovora o prodaji robe i dostava proizvoda korisnicima/kupcima.

Pravni osnov obrade jeste:

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti;

Primalac podataka

Kurirskoj službi se radi dostave dostavljaju sledeći podaci: Ime, prezime, telefon, adresa, grad, opština, poštanski broj, država.

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Podaci se neće iznositi iz Republike Srbije.

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju dok korisnik/kupac ne izbriše svoj korisnički nalog.
Podaci korisnika koji se nisu registrovali se brišu odmah nakon izvršene isporuke proizvoda.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za

preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu [email protected] Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije

u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Korisnik/kupac može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose i za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

Mere radi zaštite podataka o ličnosti

Tehničke mere:

Zbirka podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu zbirku podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije su zaključavaju. Obrađivač preduzima sve druge mere u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koje u konkretnoj situaciji neophodne i potrebne.

Organizaocione mere:

Donet je opšti akt kojim se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti i imenovano je lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Kadrovske mere:

Zaposleni koji je ovlašćen da obrađuje podatke o ličnosti, odnosno ima pristup podacima o ličnosti obavezan je na čuvanje poverljivosti podatka, a što je definisano Ugovorom o radu.

Rukovalac

ABP DOO _______________________

Ela Lalić Knežević, direktor