Na osnovu člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon“) i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“) Rukovalac A BOTANICAL PHILOSOPHY d.o.o. Beograd, Stanoja Glavaša 26/43 MB: 21646920, čiji je zakonski zastupnik Ela Knežević, direktor (dalje: „Rukovalac“), izdaje sledeće:

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI („Obaveštenje“)

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost korisnika internet stranice www.abotanicalphilosophy.com kao i da ih informiše o njihovim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, datum rođenja.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Svrha obrade jeste: dostavljanje Newsletter i drugog materijala reklamnog sadržaja i plasiranje reklamnog materijala/retargetiranje.

Pravni osnov obrade jeste: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Podaci se ne iznose iz RS.

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju dok korisnik/kupac ne izbriše svoj korisnički nalog.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu [email protected]

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Korisnik/kupac može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Mere radi zaštite podataka o ličnosti

Tehničke mere:

Zbirka podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu zbirku podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije su zaključavaju. Obrađivač preduzima sve druge mere u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koje u konkretnoj situaciji neophodne i potrebne.

Organizaocione mere:

Donet je opšti akt kojim se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti i imenovano je lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Kadrovske mere:

Zaposleni koji je ovlašćen da obrađuje podatke o ličnosti, odnosno ima pristup podacima o ličnosti obavezan je na čuvanje poverljivosti podatka, a što je definisano Ugovorom o radu.